uchwała RM 163/07

Uchwała Nr XVII/163 /2007

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 20 grudnia 2007 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 72.277.342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.   Wydatki budżetu miasta w wysokości  89.277.342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1.    Deficyt budżetu miasta w wysokości 17.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2.    Przychody budżetu w wysokości 17.250.000. zł, rozchody w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości                                                                         -    500.000 zł.

2)   celową w wysokości                                                                         - 2.289.980 zł.

a/ z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli w kwocie 2.000.000 zł.

b/rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 289.980 zł.

 

§ 5

1.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy:

1/ na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki w kwocie         - 285.000 zł.,

2/ na zwalczanie narkomani wydatki w kwocie                       -   15.000 zł.,

 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego:

1)     przychody      - 2.608.000 zł.

2)    wydatki           - 2.608.000  zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1)    przychody       - 1.333.229 zł.

2)    wydatki           - 1.334.229  zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1.    Dotacje podmiotowe dla :

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                             - 1.143.614 zł,

2)   działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości     -   220.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.  Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 304.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

1.    Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)   przychody    - 2.603.000 zł.

 2)   wydatki        - 2.603.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu.

§ 10

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 13.

2.   Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                 -   510.000 zł;

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie               -  17.400.000 zł;

3)   spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek  w kwocie 265.000 zł.

§ 12

1.  Upoważnia się Burmistrza do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 510.000 zł,

2)     zaciągania zobowiązań:

a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,

c)      wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty  łącznej 3.000.000 zł.  nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 1.000.000 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:

- ochrony mienia,

- ubezpieczeń majątkowych,

- usług serwisowych oprogramowania,

- stypendiów Burmistrza,

- innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.

 

3)     przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b.

4)     dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5)     udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty  1.000.000 zł,

6)     udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty  1.000.000 zł,

7)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

8)     określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

 

2. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bisialski


Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Jacek Kosiorek
(2007-12-24 10:59:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Kosiorek
(2007-12-24 11:21:05)