Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023

Uchwała Nr …….…/2016

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje.

§ 1

Uchwala się i przyjmuje do realizacji „Program Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023

 

Program Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023 jest dokumentem kluczowym z punktu widzenia dalszego rozwoju Miasta, a jednocześnie nowoczesnym narzędziem integrującym oraz naprawczym zdegradowanych przestrzeni Miasta, które obejmują pięć głównych dziedzin: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną.

Wymóg sporządzenia Programu Rewitalizacji wynika wprost z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Podjęcie przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023 jest warunkiem koniecznym do aplikowania o dofinansowanie inicjatyw ze środków Unii Europejskiej.

Przedstawiony Program Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023 sporządzony został w sposób, zgodny z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Rozwoju, na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz Instrukcji dotyczącej przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, prace nad przygotowaniem Programu, jak również wdrażanie (realizacja) Programu powinny być oparte na współpracy samorządu ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

W celu prawidłowej i szeroko rozumianej współpracy mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, przeprowadzone zostały różnorodne formy konsultacji: warsztaty, debaty, spacery, spotkania. Zapewniono różnorodną formę konsultacji społecznych, prowadzonych w godzinach popołudniowych tak, by każdy mieszkaniec miał możliwość wypowiedzi swojego zdania. Mieszkańcy zostali włączeni w prace nad dokumentem na każdym etapie prac.

Program Rewitalizacji jest jednym z programów operacyjnych Miasta, dlatego też działania w nim zaproponowane powinny wpisywać się w prowadzoną politykę rozwojową Miasta i być spójne z wizją, do której dąży wspólnota samorządowa. Jednocześnie nie może on funkcjonować w oderwaniu od innych dokumentów planistycznych
i strategicznych obowiązujących dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Ostateczny kształt Programu jest wynikiem głębokiej analizy społeczno-gospodarczej Miasta, popartej wynikiem badań ankietowych, konsultacji społecznych.

Po przyjęciu przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim przedmiotowy Program Rewitalizacji stanowić będzie program działań obejmujący projekty ze sfery społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, środowiskowej i technicznej.

Podjęcie powyższej uchwały umożliwi zatem ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację działań przewidzianych w niniejszym Programie.

Mając powyższe na uwadze, przedłożenie niniejszego projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023 do uchwalenia przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowiecki należy uznać za zasadne.

 

Wytworzył:
Hanna Owocka
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 09:46:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 09:53:17)