14/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 14 /2011

Burmistrza  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Pani Janiny Kiljan dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Nowym  Dworze  Mazowieckim.
 
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001, Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 446 ze zm.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1 
Ustalam od dnia 1 stycznia 2011 r. miesięczne wynagrodzenie dla Pani Janiny Kiljan dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim  w wysokości:
1. wynagrodzenie zasadnicze: kat. XXI tj.  2.430,- zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta trzydzieści),
2. dodatek funkcyjny: 950,- zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt),
3. dodatek za wysługę lat 20 %,
4. premia zgodnie z zasadami określonymi w § 2 niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Premia przysługuje w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Premię wypłaca się z dołu w okresach miesięcznych.
3. Premię przyznaje Burmistrz Miasta lub osoba upoważniona.
4. Premia jest przyznawana za właściwe wywiązywanie się z powierzonych zadań, a w szczególności:
a) staranne i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z zakresu działania zakładu, bądź innych prac zleconych przez Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną,
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów, 
c) dbanie o mienie zakładu,
d) wykazywanie inicjatywy i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
5. Dyrektor może być pozbawiony premii lub premia może być zmniejszona w przypadkach:
a) zawinionego narażenia zakładu pracy (działaniem lub zaniedbaniem) na straty majątku lub jego uszkodzenie,
b) niepełnego lub niewłaściwego wykonania zadań wymienionych w pkt 4,
c) stwierdzenia przez właściwe organy kontroli i nadzoru nieprawidłowej działalności, które wystąpiły z bezpośredniej winy dyrektora,
d) odmówienia wykonania polecenia służbowego.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach premia może być przyznana przez Burmistrza Miasta w większej wysokości.
§ 3
Dyrektorowi z tytułu ustania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.
§ 4
Dyrektorowi przysługuje nagroda roczna ustalona według zasad określonych odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta.
§ 5
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnego prawa pracy.
§ 6
Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc Zarządzenie nr 20/2010 r. Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2010 r.
§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
B U R M I S T R Z
(-) Jacek Kowalski
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-02-15 08:16:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-02-15 08:17:56)