116/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  116 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 i pkt 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 5  Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 11.769,00  zł.
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 116.855.156,98 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 94.569.099,17 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 22.286.057,81 zł.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 78.100,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 89.869,00  zł.
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 148.337.156,98 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 92.403.588,26 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.933.568,72 zł.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-14 15:16:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-14 15:19:55)