138/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  138  /2011

BURMISTRZA  MIASTA  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z  dnia   26  sierpnia 2011 r.

 

w  sprawie:  zmiany Zarządzenia nr 133/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dn. 17 sierpnia 2011 r.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam  co  następuje:

§ 1

Ustala się następujący skład komisji ds. odbioru robót zleconych umową  nr ZP.341/38/2010 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego” w Nowym Dworze Mazowieckim w składzie:

1.     Janusz Mikuszewski     – przewodniczący komisji

2.     Dariusz Tabęcki – z-ca przewodniczącego komisji

3.     Sławomir Wieczorek – sekretarz

4.     Krzysztof  Boroch – członek

5.     Piotr Marek Wąsowski – członek

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza  Miasta  Panu Januszowi Mikuszewskiemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-11-02 14:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-11-02 14:04:22)