XIV/172/2011

Uchwała Nr XV/172/2011
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1.    Zaciągania zobowiązań:

1)    związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2)    z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 5.700.000 zł. rocznie.

2.    Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2011 – 2020, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Załącznik nr 1

Załącznik do załącznika nr 1 (objaśnienia)

Załącznik nr 2

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-21 12:20:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-21 12:40:41)