12/2012

ZARZĄDZENIE Nr 12/2012

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie: przyznania jednorazowych stypendiów artystycznych Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, zarządzam, co następuje:

§1

1.   Przyznaję jednorazowe stypendium artystyczne w wysokości 4000 (słownie: cztery tysiące) złotych brutto Adriannie Patłaszyńskiej.

2.   Przyznaję jednorazowe stypendium artystyczne w wysokości 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto Kamilowi Zdzierakowi.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-01-17 10:41:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-01-17 10:42:40)