17/2012

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  17/ 2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 stycznia 2012 r.
 
 
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt  3, art 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 69.350,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 69.350,00 zł.
 
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 118.828.297,12 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 94.795.704,01 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.032.593,11 zł.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza
Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-02-13 14:50:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-02-13 14:54:32)