32/2012

 Zarządzenie NR 32/2012

Burmistrza Miasta Nowy  Dworu Mazowieckiego
z dnia  29 lutego 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej  w Nowym Dworze Mazowieckim w 2012r.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 11 ust 1 i 2  w związku  z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) § 6 Uchwały Nr XIV/162/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2012,  zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. Ogłasza się I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej  w Nowym Dworze Mazowieckim w 2012r.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie zadań publicznych wskazanych  w § 7 i § 8 Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2012. 
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie wspierania z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania. 
 
§ 3
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
3) na stronie internetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
Z up. Burmistrza 
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza
 
Wytworzył:
Wydział Spraw Społecznych
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-03-01 14:22:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-03-01 14:25:06)