39/2012

Zarządzenie  Nr  39/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia  13 marca  2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości.

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.)   - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję   do przeprowadzenia przetargu  pisemnego nieograniczonego  na dzierżawę  nieruchomości oznaczonej nr ewid.   12/1, 13, 14, 15, 16/1, 17/1  obr.  52 13-02  przy ul. Wojska Polskiego   w Nowym Dworze Mazowieckim , który odbędzie się w dniu 14 marca 2012 roku  o godz. 10.00  - w następującym składzie:

1. Przewodniczący                             -                      Szakuro Andrzej

2. Zastępca Przewodniczącego          –                      Wieczorek Jan

4. Członek                                          -                      Agata Hryciuk

5. Sekretarz                                        -                      Ciszewska Małgorzata

§2.

Komisja rozpocznie działalność z dniem powołania.  

§3.

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Przewodniczący Komisji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                               Burmistrz

                                                               /-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-03-14 11:22:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-03-14 11:24:40)