Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu przez obecnego nabywcę przed upływem 5 lat od daty spo

Uchwała Nr ........................

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z  dnia ..............................

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty  w  przypadku   sprzedaży   lokalu   wraz z ułamkową   częścią gruntu  przez  obecnego  nabywcę  przed  upływem   5 lat od daty sporządzenia  umowy notarialnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt   15   ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (. Dz. U.  z 2001r. Nr  142 poz.  1591  z późn. zmianami) art. . 68 ust. 2c   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm)  uchwala   się , co następuje:

§ 1

Rada Miejska wyraża zgodę  na odstąpienie  od żądania zwrotu 90 % bonifikaty

-  udzielonej przez Gminę –Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przy  sprzedaży  lokalu mieszkalnego Nr  74   w budynku wielorodzinnym   Nr  9    przy ul. Lotników   w Nowym Dworze Maz. wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz jego najemcy – w przypadku zbycia przedmiotowego lokalu przed dniem 25 czerwca  2013 roku , jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaż  przeznaczone zostaną w całości , w ciągu 12  miesięcy -  na cele mieszkaniowe.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ………………………………………  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia ………………………….w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy  sprzedaży lokalu mieszkalnego  nr 74  w budynku wielorodzinnym nr 9  przy ulicy  Lotników  w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz  najemcy przedmiotowego lokalu.  

 

Na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i sprzedaży, spisanej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 5775/2008 z dnia 25/06/2008 roku Gmina Miasto Nowy Dwór Mazowiecki sprzedała na rzecz  Państwa  Jolanty Patyjewicz-Iwan i Tomasza Iwan   lokal mieszkalny nr 74  w budynku nr  9  przy ulicy Lotników    w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą), udziałem w rzeczy wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu.    Wartość sprzedaży przedmiotowego lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu ustalono na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego.

Stosownie do  Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 maja 2005 r. Nr XXXIII/339/05, zmienionej dnia 29 września 2005 r. Uchwałą Nr XXXIX/373/05 w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali - „Sprzedawca” tj.  Gmina Miasto Nowy Dwór Mazowiecki udzieliła 90%  bonifikaty w łącznej kwocie      103.608   zł   w tym:    93.969  zł. od ceny sprzedaży  lokalu mieszkalnego i  9.639  zł  od ceny sprzedaży ułamkowej części gruntu.

Kwota bonifikaty po jej waloryzacji podlega zwrotowi zgodnie z art. 68 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gdy nabywca przed upływem 5 lat licząc od dnia sporządzenia aktu notarialnego; wykorzysta lokal na inne cele niż mieszkaniowe  lub zbędzie lokal na rzecz innej osoby z wyłączeniem osób bliskich.

W dniu  17.02.2 012  roku P.P.  Iwan  wystąpili   z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zwrotu  kwoty  równej udzielonej bonifikacie uzyskanej ze sprzedaży  lokalu mieszkalnego , w związku z przeznaczeniem jej w całości na dokończenie budowy  budynku mieszkalnego jednorodzinnego na wcześniej nabytej działce  budowlanej.

Na realizację budynku mieszkalnego P.P. Iwan  otrzymali pozwolenie na budowę z dnia  30.11.2010 r. Nr  520/2010 wydane przez Starostę Nowodworskiego

Art. 68 ust. 2 c  dodany do  ustawy z dnia 21 sierpnia 1009 7 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ) ustawą z dnia 24 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) umożliwia radzie wyrażenie zgody na odstąpienie od  żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Okoliczności rozpatrywanego przypadku oraz fakt , że sprzedaż przedmiotowego lokalu  mieszkalnego nastąpi w celu pozyskania środków  na dokończeniu budowy  budynku, pozwalają sądzić, że odstąpienie od żądania zwrotu  bonifikaty  jest uzasadnione.

Wytworzył:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:22:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-04-18 14:24:16)