123/2012

Zarządzenie Nr 123/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 sierpnia 2012r.

zmieniające zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Edukacja kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ZS-2)

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust 1 pkt 4, art. 4 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 128, poz. 861 z późn. Zm.) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Edukacja kluczem do sukcesu z dnia 14.02.2011r., zarządzam co następuje:                                                                                                 

§ 1

Załącznik do zarządzenia Nr 85/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Edukacja kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ZS-2) – otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji Projektu, do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 3

Za prawidłowe przestrzeganie zapisów niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji  Projektu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 123/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 sierpnia  2012r.

 

Plan kont dla Projektu „Edukacja kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim

1.    Księgi rachunkowe budżetu związane z realizacją Projektu prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

2.    Ewidencja księgowa dla realizowanych zadań w ramach Projektu jest prowadzona techniką komputerową za pomocą programu informatycznego „OTAGO”.

3.    Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane za pomocą operacji księgowych ujmowane są na kontach w  PLN .

4.    Do obsługi Projektu stosuje się zasady rachunkowości przyjęte zarządzeniem Nr 95/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2012r., w zakresie dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz opracowywania dokumentów finansowo-księgowych, z uwzględnieniem:

a)    planu kont dla Projektu, klasyfikacji wydatków finansowanych z funduszy strukturalnych oraz klasyfikacji budżetowej,

b)    dla Projektu otwarty jest odrębny rachunek bankowy w walucie PLN i prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa,

c)     dokumenty gromadzone są w odrębnych segregatorach.

5.    Wydziela się Projekt w księgach rachunkowych budżetu poprzez analitykę z zastosowaniem odpowiednich kodów księgowych, do kont:  

Plan kont jednostki samorządu terytorialnego - organu

I. Wykaz kont

     1. Konta bilansowe

133-004/UE – Rachunek budżetu– środki UE

133-004/BP – Rachunek budżetu– środki BP-dotacja celowa

133-004/O – Rachunek budżetu - odsetki

223-021/FP – Rozliczenie wydatków budżetowych

240-003/FP – Pozostałe rozrachunki

901-003/FP – Dochody budżetu

902-002/FP – Wydatki budżetu

961 – Wynik wykonania budżetu

II. Opis kont – stosuje się odpowiednio opis kont organu przyjęty zarządzeniem Nr 95/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2012r., z zastrzeżeniem, iż w/w konta służą wyłącznie do ewidencji operacji dotyczących realizacji Projektu.

Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-08-23 13:19:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-08-23 13:21:35)