132/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  132/2012

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 sierpnia 2012 r.             

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia audytu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) zarządzam :

 § 1

W celu dokonania audytu po zmianie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim  zgodnie z wnioskiem obecnego Prezesa, powołuję Komisję w składzie :

  1. Pan Piotr Rogiński         - Przewodniczący Komisji  Komendant Straży Miejskiej
  2. Pan Zbigniew Warda     - Członek Komisji  Audytor Wewnętrzny
  3. Pan Bogdan Błoński      - Członek Komisji  Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

§ 2

Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu winno być sporządzone do 30 września 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Straż Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2012-08-29 09:43:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2012-08-29 09:45:47)