Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012

 

Zarządzenie   Nr 145/2012

Burmistrza Miasta Nowy z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1.    Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1)    zwiększa się dochody budżetu miasta na 2012r. o kwotę 115.448,05 zł.

 

2.    Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 121.196.466,76 zł., w tym:

1)    dochody bieżące w kwocie 104.104.905,08 zł.,

2)    dochody majątkowe w kwocie 17.091.561,68 zł.

§ 2

1.    Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1)    zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2012r. o kwotę 221.701,00 zł.,

2)    zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012r. o kwotę 337.149,05 zł.

 

2.    Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 121.707.759,76 zł., w tym:

1)    wydatki bieżące w kwocie 97.804.232,43 zł.,

2)    wydatki majątkowe w kwocie 23.903.527,33 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

/-/ Wz. Burmistrza Jacek Gereluk

Z-ca Burmistrza

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Wytworzył:
Wydział Finansowy
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2012-10-11 10:54:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2012-10-11 11:00:29)