Sporządzenie aktu zgonu

Sporządzenie aktu zgonuWymagane dokumenty:
1. Karta zgonu  stwierdzającego zgon wydana przez lekarza.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.

3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty:

1.Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001.

Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się  w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego miejsca, w którym nastąpił zgon,
Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim pok. nr  11tel. (22)  51 22 270, 271.

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

 

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

Termin zgłoszenia zgonu:

Zgłoszenia zgonu,  należy dokonać w terminie 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin.

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

6)prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Uwaga!

W przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego, urząd zamieszcza w przedłożonej przez Klienta karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu, co umożliwi pochowanie osoby zmarłej.

Akt zgonu zostanie sporządzony (na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu) niezwłocznie po przywróceniu sprawności aplikacji, a osobie zgłaszającej zgon zostaną wydane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

 

 


 

 

 

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-04-15 22:42:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-01-30 15:30:12)