Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

·    udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim: www.bip.nowydwormaz.pl

·    udostępniona w serwisie internetowym Miasta Nowy Dwór Mazowiecki: www.nowydwormaz.pl

·    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w na stronach:  www.bip.nowydwormaz.plwww.nowydwormaz.pl Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Miejskiego w  Nowym Dworze Mazowieckim nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne oraz  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

·  poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

·  udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

·  informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim  zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, każdorazowo wyłącznie na pisemny wniosek.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim  określa każdorazowo warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  i przekazuje je wnioskodawcy.

Zasady odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim  nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji  będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miejskiemu w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

·  informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowym Dworze Mazowieckim,

·  została udostępniona w inny sposób  i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

·  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

·  została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

·  Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

·  e-mail: sekretariat@nowydwormaz.pl

·   

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, po rozpatrzeniu wniosku:

·  przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

·  informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

·  składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

·  odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu.   W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku Urząd:

·  składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;

·  informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;

·  odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty do zawiadomienia Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim o przyjęciu oferty.

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim  nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Opłaty

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2016 poz 718),
z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2016-06-15)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2016-06-23 15:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-10-18 10:21:49)