Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nr 151/2017 z dnia 19 września 2017 r.

Zarządzenie NR 151/2017

Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie udziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki w  przygotowaniu i przeprowadzeniu powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Narew – 2017”

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.), § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, 3 i 4, § 6 ust.1 pkt 11 i 15  oraz § 10 pkt 7 lit. b rozporządzania Rady Ministrów z dnia 8 października 2017 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1829), § 5 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. Nr 16, poz. 152), § 1 pkt 1 lit a zarządzenia nr 31/2017 Starosty Nowodworskiego  z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami  i jednostkami samorządu terytorialnego  z terenu powiatu nowodworskiego oraz Wojskowa Komendą Uzupełnień Warszawa Ochota, Programu szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2017 - 2022, oraz Planem Szkolenia Obronnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 rok zarządza się, co następuje:


§1


W dniach 28 - 29 września 2017 roku na terenie powiatu nowodworskiego przeprowadzone będzie w ramach szkolenia obronnego ćwiczenie powiatowo-gminne pod kryptonimem „Narew 2017" na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie powiatu nowodworskiego ".

§2

Jako cel szkoleniowy w ćwiczeniu przyjmuje się sprawdzenie:

 1. przyjętych rozwiązań wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 2. umiejętności obsady osobowej Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta w zakresie współdziałania z jednostkami wchodzącymi w skład Systemu Stałych Dyżurów Starosty Nowodworskiego;
 3. stanu gotowości Urzędu Miejskiego do uruchomienia systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym i Wojskowym Komendantem Uzupełnień Warszawa- Ochota.
 4. stanu przygotowania do wykonywania zadań przez obsadę osobową Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta;
 5. stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników do wykonywania zadań operacyjnych wynikających z wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 6. stanu przygotowania organów i sił systemu ratowniczego gminy i powiatu do realizacji zdań w procesach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludności.
 7. systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Starosty Nowodworskiego i stałe dyżury uczestniczących w ćwiczeniach miast i gmin oraz powiatowych służb inspekcji i straży.

  § 3

W celu zapewnienia osiągnięcia założonego celu szkoleniowego zobowiązuję do udziału w ćwiczeniu w zakresie wynikającym z “Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie powiatu nowodworskiego pk. „NAREW – 2017” zatwierdzonej przez Starostę Nowodworskiego:

     1) obsadę osobową Stałego Dyżuru Urzędu Miejskiego w składzie i zakresie  zgodnie z złącznikiem Nr 1 do zarządzenia;

     2) obsadę osobową przewidzianą do zabezpieczenia przeprowadzenia Akcji Kurierskiej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki;

     3) Komendanta Straży Miejskiej oraz obsad osobowych patroli i Sekcji Monitoringu Miejskiego zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy;

     4) inspektora ds. wojskowych;

     5) inspektora ds. zarzadzania kryzysowego, OC i obronności;

     6) kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego.                 

§ 4

Za przygotowanie do udziału w ćwiczeniu, w zakresie wyposażenia stanowisk pracy, przygotowania niezbędnej dokumentacji i przeszkolenia obsad osobowych uczestniczących w ćwiczeniu, a także zapewnienie ich udziału w nim, czynię odpowiedzialnych:

 1. inspektora ds. wojskowych w zakresie przygotowania do prowadzenia Akcji Kurierskiej;
 2. inspektora ds. zarządzania kryzysowego, OC i obronności w zakresie rozwinięcia do działania Stałego Dyżuru Urzędu Miejskiego;
 3. Komendanta Straży Miejskiej w zakresie udziału Straży Miejskiej.

  §5


  Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych zobowiązuję do kontroli przestrzegania przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  § 6

  Inspektora ds. zarządzania kryzysowego, OC i obronności zobowiązuję do przygotowania i przedłożenia mi w dniu 29.09.2017 do godziny 16.00, do akceptacji, informacji zbiorczej z udziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki w ćwiczeniu powiatowo-gminnym.


  §7

  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.


  §8


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia i podsumowania ćwiczenia.


  BURMISTRZ
  (-) Jacek KOWALSKI

 

Wytworzył:
Andrzej Dybowski
(2017-09-19)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2017-09-19 15:10:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2017-09-21 14:26:37)