Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 23/2018

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 02 lutego 2018 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
 „Budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim".

 

  1. Hanna Owocka                     -        przewodniczący
  2. Dariusz Brzeziński                 -        sekretarz
  3. Marek Słomczyński                -        członek komisji (z-ca przewodniczącego)
  4. Andrzej Zieliński                   -        członek komisji (z-ca sekretarza)
  5. Jan Wieczorek                      -        członek komisji

 

§ 2

 

  1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

 

§ 3

 

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku
z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

    Z up. BURMISTRZA

    Janusz Mikuszewski

     Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Dariusz Brzeziński
(2018-02-02)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-02-09 14:49:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-02-09 14:51:06)