Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 lutego 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2019

BURMISTRZA  MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 07 lutego 2019 roku

 

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych.

 

        

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) zarządzam co następuje:

 

 

§1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku., zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 

  1. Pan Zenon  Klimczewski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
  2. Pan Sebastian Bańbura – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
  3. Pan Mariusz Ziółkowski – Podinspektor w Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
  4. Pani Grażyna Kiljan. Prezes Nowodworskiego. Stowarzyszenia Amazonek

 

§2. Do zadań Komisji należy: 

  1. analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie opublikowanego w dniach 11.01.2019 w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; 
  2. przedłożenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki opinii co do złożonych ofert, rekomendacji co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych. 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

 

 

Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2019-02-07)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-02-08 08:37:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-02-08 08:38:42)