Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 7 lutego 2020 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DzU z 2019 r., poz. 1843) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Remonty cząstkowe dróg, placów i chodników, czyszczenie studni chłonnych oraz odnowienie i uzupełnienie oznakowania w 2020 roku”, w składzie:

 

  1. Maciej Dąbrowski          -        przewodniczący
  2. Andrzej Zieliński            -        sekretarz
  3. Hanna Owocka              -        członek komisji (zastępca przewodniczącego)
  4. Anna Sobczyńska          -        członek komisji (zastępca sekretarza)

 

§ 2

 

  1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

 

§ 3

 

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                                                          

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Andrzej Zieliński
(2020-02-07)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-02-13 10:03:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-02-13 11:33:23)