Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWAŁA NR XIV/ 208 /2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

          Na podstawie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i w związku z § 17 ust 1 Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim nr XLIX/544/2018 z dnia 16 października 2018 r. sprawie uchwalenia Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.)  - uchwala się, co następuje:  

§ 1. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim przyłącza się do apelu jednostek samorządu terytorialnego i przyjmuje stanowisko dotyczące trudniej sytuacji funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Stanowisko, o którym mowa w § 1, kieruje się do:

 1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Prezesa Rady Ministrów;
 5. Ministra Klimatu;
 6. Posłów i Senatorów z Województwa Mazowieckiego;
 7. Eurodeputowanych z Województwa Mazowieckiego;
 8. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 9. Wojewody Mazowieckiego;
 10. Marszałka Województwa Mazowieckiego;
 11. Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 12. Samorządów powiatowych i samorządów gminnych z terenu Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

Załącznik do uchwały  Nr XIV/208/2020

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

 

Stanowisko Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim z wielkim niepokojem obserwuje drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Widoczny w całym kraju wzrost cen spowodowany jest nie tylko zwiększeniem ilości odpadów, ale przede wszystkim lawinowo rosnącymi kosztami ich przetwarzania i zagospodarowania. Uderza to bezpośrednio w mieszkańców, ponieważ to z pobranych od nich opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) zamiast usprawnić system gospodarowania odpadami komunalnymi doprowadziły do chaosu legislacyjnego i przyczyniły się do lawinowego wzrostu cen usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania związane z gospodarką odpadami.

Przyczynami zaistniałej sytuacji jest także:

- ciągły wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszony przez podmioty gospodarcze, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w instalacjach komunalnych;

- niewystarczająca liczba instalacji komunalnych;

- brak konkurencyjności wśród podmiotów gospodarczych zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych;

- brak wystarczającej odpowiedzialności producentów opakowań za odbiór i zagospodarowanie opakowania, które wprowadzają do systemu gospodarki odpadami.

Jako samorząd lokalny nie mamy wpływu na kształt gospodarki odpadami, a ponosimy wszystkie konsekwencje decyzji podejmowanych na poziomie władz centralnych. Sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest od nas niezależny, bo został określony w drodze przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).

 

 

Mając na uwadze powyższe, w trosce o mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wnosimy o:

 1. przygotowanie i wdrożenie programu ochronnego, który zakładałby dofinansowanie z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującego selektywne zbieranie odpadów - system takiego dofinansowania, pochodzący w całości z budżetu państwa, byłyby nie tylko realnym wsparciem dla polskich rodzin, ale także w dłuższej perspektywie promowałby prawidłową segregację odpadów i proekologiczne zachowania;
 2. wprowadzenie 5 - letniego okresu przejściowego na dostosowanie istniejącego w Polsce systemu gospodarki odpadami komunalnymi do postawionych obecnie wymogów - okres ten jest niezbędny m.in. do uzupełnienia niewydolnego obecnie systemu instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych;
 3. wprowadzenie mechanizmów prawnych regulacji stawki opłaty za gospodarowanie 1 Mg poszczególnych frakcji odpadów obowiązujących w instalacjach komunalnych;
 4. zwiększenie nadzoru Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nad instalacjami decydującymi o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów.
 5. podjęcie działań mających na celu zmianę prawa powodującą zmniejszenie wysokości jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska;
 6. wdrożenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów za zagospodarowanie odpadów powstających z produktów przez nich wytworzonych, który umożliwi skuteczny powrót opakowań do producenta lub bezpośrednie obciążenie producentów adekwatnymi kosztami zawiązanymi z ich recyklingiem;
 7. zorganizowanie i sfinansowanie przez Ministerstwo Klimatu jednolitej, ogólnopolskiej akcji edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów komunalnych;
 8. wprowadzenie realnych narzędzi kontrolnych umożliwiających gminom rzetelną weryfikację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminnie.

Reasumując, Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim wyraża swoje zaniepokojenie aktualnymi problemami występującymi w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi i uważa, że niezbędne jest pilne podjęcie wspólnych działań (w tym legislacyjnych) w celu wypracowania spójnych i kompleksowych rozwiązań systemowych prowadzących do poprawy obecnej sytuacji. Rozwiązanie obecnego kryzysu wymaga podjęcia zdecydowanych i pilnych działań, w przeciwnym wypadku nie uda się zatrzymać fali gwałtownych podwyżek opłat za odpady, które uderzają bezpośrednio w naszych mieszkańców.

Wytworzył:
(2020-06-30)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 14:50:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 14:57:43)