Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 07.09.2020r.

GK.6220.2.9.2020                           

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm) w związku z art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 r. poz.283.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

zawiadamia

1.      że zostało zakończone zbieranie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu odpadu w postaci zużytego oleju pochodzenia roślinnego w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Towarowej 1 w nier. nr ew. 41/14 obręb  8-11.

2.  Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek Jacka Kurskiego reprezentującego RECOILS Sp.zo.o ul. Bałtycka 66, 05-120 Legionowo.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

5. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinia z dnia 18.06.2020 ZNS-712-7/20-4021 stwierdził możliwość odstąpienia od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia

7. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (WOOŚ-I.4220.606.2020.ML z dnia 22.06.2020r.) wyraził opinię iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

8. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem (Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie) wyraził opinię (WA.ZZŚ.2.435.1.83.2020.PJ z dnia 01.08.52020r.)że, dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

9. W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji istnieje możliwość składania wyjaśnień i zgłaszania żądań w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się, co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

10,. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska, pokój nr 324 IIIP. Urząd czynny jest w godzinach 900-1700 w poniedziałki w pozostałe dni robocze 800-1600

11 .Informuję, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z up. BURMISTRZA

Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

 

Wytworzył:
Małgorzata Kiełbasińska
(2020-09-07)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-09-07 14:29:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-09-07 14:34:48)