Proponowany porządek obrad: XVI Sesji Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                               

Proponowany porządek obrad:  XVI Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 20 października 2020r. ( wtorek)  o godz. 1000

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokółu z XV Sesji Rady Miejskiej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2021r.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (darowizna-Powiat )

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.( dz. nr 103/8 )

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. ( lokale – Mieszka I 13 )

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  ( ul. Przemysłowa )

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.(ul.Złota)

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego. ( ul. Morawicza )

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat.( garaże, pawilony, zieleń, bud. mieszk.)

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat. (grunt przyległy, garaże, pawilony, parkingi, reklamy, ogródki działkowe, inny cel)

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  na okres dłuższy niż 3 lata.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do 3 lat. (infrastruktura NOK)

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.     ( 8 działek )

 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.   ( dz. nr 46/11 na dz. nr 45/4 )

 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dębowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

 26. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej.

 27. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.

 28. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.

 29. Interpelacje i zapytania radnych.                                           

 30. Sprawy różne.

 31. Zamknięcie sesji.  

                                                      

 

Wytworzył:
Teresa Stokowska
(2020-10-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-10-16 13:04:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-10-16 13:08:36)