Uchwała nr XVI/233/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r

UCHWAŁA NR XVI/233/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 20 października 2020 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2021 r.

 
                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378) i art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t. j. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1170 zm. Dz.U. 2018 poz.2244),  oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 r. (M.P. z 30 lipca 2020 r. poz. 673), Rada Miejska  w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala,  co następuje:
 
§ 1.  Określa się na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. w brzmieniu załącznika 
do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego   i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/233/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2021 r.
 
 
Projektowana uchwała jest realizacją dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1  (t. j. Dz. U.  2019 r., poz. 1170, zm. Dz.U. 2018 poz.2244). 
Zgodnie z tym przepisem  rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku  od nieruchomości. Stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. (M.P. z 2019 r., poz. 673).
W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, górne granice stawek kwotowych obowiązujące  w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r.  opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 625, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  w pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. wyniósł 103,90 (wzrost cen o 3,9%).
 
Przedstawione w projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości  na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2021 proponuje się ustalić na poziomie maksymalnych na rok 2020 r. co daje wzrost stawek  średnio o 1,80%. 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr. XVI/233/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020
 
L.p. Treść   Stawka podatku                    
1. Od gruntów:    
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m.kw. powierzchni          0,95 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników  sztucznych od 1 ha powierzchni          4,80 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. od 1m.kw. powierzchni          0,50 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1398, z 2019 poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. od 1m.kw. powierzchni  3,15 zł
2. od budynków lub ich części:    
a) mieszkalnych lub ich części. od 1m.kw. powierzchni użytkowej 0,81 zł
b) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. od 1m.kw. powierzchni użytkowej 23,90 zł
c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. od 1m.kw. powierzchni użytkowej 11,18 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. od 1m.kw. powierzchni użytkowej 4,87 zł
e) Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. od 1m.kw. powierzchni użytkowej 8,05 zł
3. Od budowli od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%

 

Wytworzył:
Anna Palczowska
(2020-10-20)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-11-10 14:48:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-11-10 14:59:53)