Uchwała nr XXII/ 316 /2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r.

Uchwała nr XXII/ 316 /2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (  Dz. U. z 2020, poz. 713, 1378)    oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990,  z 2019, poz. 2020, z 2021 r., poz. 11 i poz. 234) – Rada Miejska  w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1Wyraża się zgodę na obciążenie   nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.  5/250, położonej w   Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie 0050 12-04, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta  nr KW WA1N/00046132/3  poprzez ustanowienie służebności  przesyłu sieci elektroenergetycznej (linii kablowej średniego napięcia) na rzecz PGE Dystrybucja S.A. .

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2021-06-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-06-21 12:26:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-06-25 12:07:56)