Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 17.08.2021r.

 

GK.6220.10.16.2019

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia

Na podstawie:

Na podstawie art. 49 w związku z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,

zawiadamia

że dnia 17.08.2021r. na wniosek RSJ HOUSE Sp.oz.o, Sp.k , ul. Polna 13, 05-135 Wieliszew  zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z jednopoziomowymi garażami podziemnymi raz infrastrukturą techniczną, w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Młodzieżowej oraz przy ul. Jasnej w nier. 46/39, 46/24, 33/21, 33/27, 46/36, 46/22, 46/42, obręb 12-02.  

Organem właściwym do wydania postanowienia jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska, pokój nr 324 IIIP. Urząd czynny jest w godzinach 900-1700 w poniedziałki w pozostałe dni robocze 800-1600

Informuję, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim (17.08.2021r.- 14.09.2021r.).

Z up. BURMISTRZA

Janusz Mikuszewski

    Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
(2021-08-17)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-08-17 13:16:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-17 13:18:00)