Protokół Nr LX/2024 z LX Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 27 lutego 2024r.

OR.0002.60.2024

 

Protokół Nr LX/2024

z LX Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

w dniu 27 lutego 2024r.

 

 

Stan radnych – 21. Obecnych na Sesji – 19

Godzina rozpoczęcia: 10:15

Nieobecni radni: Marcin Ozdarski, Grażyna Nadrzycka

 

Ad. 1,2.3

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski, witając wszystkich zebranych.

Na podstawie obecności 19 radnych stwierdzono prawomocność obrad. (lista obecności, zaproszenie wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 1).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej LIX z dnia 30.01.2024 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki miejskiej finansowanej ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i za osiągnięcia w działalności sportowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz przyznania ekwiwalentu za wykonywanie innych zadań.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.(Pileckiego)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. (ul. Leśna/Towarowa)
 15. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 16. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Na wstępie Radny Sławomir Michałowski zgłosił wniosek formalny o zmianę kolejności w porządku obrad, dotyczący kolejności podejmowanych uchwał.

Radnemu odpowiedział Burmistrz Miasta, iż podejmowane uchwały na sesji są jednoczasowo, radni zapoznają się z materiałami wcześniej i znają ich treść. W każdej z uchwał o którą zamianę wnosi radny, są dokonane zmiany i zamiana kolejności nic nie zmieni. W punkcie dotyczącym WPF można omówić wszystkie wskazane uchwały.

 

Natomiast Przewodniczący Komisji Finansów Marek Ciesielski, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu w punkcie 15 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury.

 

O zajęcie stanowiska została poproszona Pani Małgorzata Pisanko z obsługi prawnej sesji. Odpowiedziała, że  uchwały w sprawie WPF, budżetu i zaciągnięcia pożyczki, są ze sobą powiązane W uchwale budżetowej zawarte są zmiany dotyczące uchwały zaciągnięcia pożyczki, nie ma znaczenia która z uchwał jest podejmowana jako pierwsza.

 

Po podtrzymaniu wniosku przez radnego Sławomira Michałowskego w sprawie zmiany kolejności podejmowanych uchwał, Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski postawił wniosek przeciwny: o utrzymanie punktów w porządku obrad bez zmian. Wniosek dalej idący został poddany pod głosowanie

Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 11 gł. – za, 8 gł. - przeciw (protokół głosowania stanowi załącznik nr 2).

 

Następnie został poddany pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu w punkcie 15 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 19 gł. – za. (protokół głosowania stanowi załącznik nr 3).

 

Ad. 4

Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej LIX z dnia 30.01.2024 roku.

 

Radni nie zgłosili uwag do protokołu Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu.

W wyniku głosowania, Protokół Nr LIX z dnia 30.01.2024 roku, został przyjęty stosunkiem głosów 17 gł. – za, przy 2 gł. nie oddanych. (protokół głosowania stanowi do niniejszego protokołu załącznik nr 4).

 

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Wiceprzewodniczacy – Roman Biliński zgłosił wniosek o nieczytanie treści uchwał w całości.

         Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 14 gł. – za, 2 gł.- wstrzym. się, 3 gł. – nie oddanych (protokół głosowania stanowi załącznik nr 5).

Radny Sławomir Michałowski zadał pytania dotyczące zmian w uchwale WPF i zaciągnięcia pożyczki, którego niepokoi fakt podejmowania takich decyzji tuż przed okresem wyborczym. Czy kwota przeznaczona na inwestycje budowy żłobka/przedszkola podparta jest założeniami do tego projektu?

 

Obszernej odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta.

 

W dyskusji w tym punkcie zadawali pytania radni, Monika Gluba-Stasiak, Angelika Sosińska, Sławomir Michałowski, Tomasz Reginis, w debacie głos zajął również Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski.

 

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt WPF pozytywnie bez uwag.

 

         Uchwała Nr LX/651/2024 w powyższej sprawie została podjęta stosunkiem głosów, 13 gł.-za, 6 gł.- wstrzym. się. (uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 6 )

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.

 

Radni nie zgłosili uwag i zapytań w tym punkcie.

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie bez uwag.

 

Uchwała Nr LX/652/2024 w powyższej sprawie została podjęta stosunkiem głosów: 14 gł.-za, 5 gł.- wstrzym. się (uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 7)

 

Ad. 7

Podjęcie  uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki miejskiej finansowanej ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego.

 

W dniu 1 lutego 2024 roku Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (spółka powołana w 2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego) uruchomił projekt Pożyczki Miejskiej, finansowanej ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego. Pożyczka ma za zadanie wspierać finansowanie inwestycji miejskich na obszarze województwa mazowieckiego. Pożyczka wolna jest od prowizji i dodatkowych opłat, a oprocentowanie to połowa aktualnej stopy bazowej Komisji Europejskiej na dzień zawarcia umowy pożyczki (na dzień 1 stycznia 2024 r. wartość ta wynosi 5,68%).

 

W dniu 15 lutego 2024 r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki złożyło w Funduszu wniosek o Pożyczkę Miejską w kwocie 10.000.000,00 zł. na sfinansowanie realizacji zadania:

„Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim: modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5, modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej Nr 1, budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego”.

Jednym z warunków pozytywnej oceny formalnej oraz  podpisania umowy o pożyczkę jest wyrażenie zgody Rady Miejskiej.

 

Radni nie zgłosili uwag i zapytań w tym punkcie.

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie bez uwag.

 

Uchwała Nr LX/653/2024 w powyższej sprawie została podjęta stosunkiem głosów: 13 gł.-za, 6 gł.- wstrzym. się (uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 8)

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i za osiągnięcia w działalności sportowej.

 

 

         Proponowany Regulamin powstał na bazie doświadczeń realizacji poprzedniej uchwały, uwag członków Komisji analizujących wnioski składane na podstawie poprzedniej uchwały oraz ma uprościć proces przyznawania środków za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportowej oraz uczynić go bardziej przejrzystym dla mieszkańców.

 

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały następująco:

Przewodnicząca – Grażyna

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Tomasz Reginis, zgłosił wniosek komisji o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały

Załącznik: Rozdział II par.1 pkt.3 , rozszerzyć o zapis:

„koszykówka, piłka ręczna, biegi na orientację, kolarstwo, szermierka, lekkoatletyka, zapasy, akrobatyka sportowa, strzelectwo sportowe”

 

Przewodnicząca – Krystyna Nasiadka poinformowała, że Komisja Komunalna i Bezpieczeństwa projekt uchwały przyjęła informacyjnie.

Przewodniczący - Marek Ciesielski poinformował, że Komisja Finansów projekt uchwały zatwierdziła pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek komisji. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 19 gł. – za. ( protokół głosowania stanowi zał. nr 9)

 

Następnie pod głosowanie została poddana uchwała po zmianach z wniosku.

Uchwała Nr LX/654/2024 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie: 19 gł.-za, (uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 10)

 

 

Ad. 9

Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wynika z podwyższenia o kwotę 100 zł dodatku funkcyjnego dla wychowawców w przedszkolu i zrównania do wysokości 300 zł z wychowawcami klasy w szkole. Pozostałe zapisy Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki pozostają bez zmian

 

Radni nie zgłosili uwag i zapytań w tym punkcie.

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie bez uwag.

 

Uchwała Nr LX/655/2024 w powyższej sprawie została podjęta  jednogłośnie: 19 gł.-za,(uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 11)

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz przyznania ekwiwalentu za wykonywanie innych zadań.

 

Zgodnie z art. 15a znowelizowanej wyżej ustawy Rada Miejska może przyznać ekwiwalent pieniężny za wykonywanie innych zadań niż te wymienione w art. 15, dlatego też zapisaliśmy dodatkowe zadania w postaci zabezpieczenia terenu chronionego czyli terenu naszego miasta podczas nieobecności jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy to zdarzenia gdy jednostka Państwowej Straży Pożarnej wyjeżdża z naszego miasta do działań na innym terenie, wtedy aby nie pozbawiać ochrony przeciwpożarowej naszych mieszkańców wzywani są druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej i zgodnie z ustaleniami z dyżurnym PSP są w jego dyspozycji i w razie potrzeby są kierowani do działań. Ten okres pozostawania w dyspozycji w bazie OSP lub w PSP to jest właśnie zabezpieczenie obszaru chronionego. Kolejne inne zadanie to zabezpieczenie imprez organizowanych przez nasze Miasto tj. uroczystości z okazji Świąt Państwowych, „Dni Nowego Dworu Mazowieckiego„ imprez sportowych, religijnych. W trakcie przygotowywania uchwały Komendant SM konsultował proponowane kwoty ekwiwalentu z Prezesem OSP i Prezesem OSP RW i spotkały się one z pełną aprobatą obu Prezesów.

 

Radny Sławomir Michałowski, podziękował za bardzo dobrze przygotowany projekt uchwały uwzględniający wszystkie możliwe rozszerzenia proponowane w ustawie. Natomiast Radna Angelika Sosińska zapytała jakie środki zostały zabezpieczone na to zadanie. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta w punkcie „Sprawy różne”, ze jest to kwota zabezpieczona w budżecie 127 tysięcy

 

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie bez uwag.

 

Uchwała Nr LX/656/2024 w powyższej sprawie została podjęta stosunkiem głosów: 18 gł.-za, przy 1 gł. – nie oddanym (uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 12)

 

Ad. 11

Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach stanowiących własność Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, przy murach Twierdzy Modlin, zabudowana zabytkowymi fortami, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki pod usługi turystyki. Ze względu na poczynione nakłady, wskazane jest zawarcie kolejnej umowy na czas oznaczony do 10 lat.

Na pytanie radnej Angeliki Sosińskiej która zapytała kto obecnie jest dzierżawcą, i dokonań rozwoju miejsca, odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta.

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie bez uwag.

 

Ze względu na błąd urządzenia Przewodniczący Rady postawił wniosek o reasumpcję głosowania, który został przyjęty stosunkiem głosów: 18 gł. – za, przy 1 gł.- nie oddanym (protokół głosowania stanowi załącznik nr 13).

 

Ponownie poddana pod głosowanie uchwała Nr LX/657/2024 w powyższej sprawie została podjęta stosunkiem głosów: 18 gł.-za, przy 1 gł. – wstrzym. się. (uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 13)

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 

Z dniem 31 sierpnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana ta dotyczyła m. in. art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w którym został dodany ust. 1b nakładający obowiązek dla odpowiedniej rady ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, kierując się w szczególności:

1) potrzebami społeczności lokalnej oraz interesem publicznym, w tym potrzebą zapewnienia rezerw terenów na realizację celów publicznych i pod budownictwo mieszkaniowe;

2) ładem przestrzennym;

3) racjonalnością ekonomiczną;

4) stanem realizacji postanowień umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, w tym celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste;

5) okresem pozostałym do wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;

6) potencjałem inwestycyjnym nieruchomości gruntowej na potrzeby realizacji celów publicznych, budownictwa mieszkaniowego lub celów użyteczności publicznej.

Radni nie zgłosili uwag i zapytań w tym punkcie.

 

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie bez uwag.

 

Uchwała Nr LX/658/2024 w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie: 19 gł.-za. (uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 15)

 

Ad. 13

Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.(Pileckiego)

 

Nieruchomość stanowiąca działkę nr ewid. 15/2 obr. 0050 12-04 położona w Nowym Dworze Mazowieckim  przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 15B zabudowana  jest budynkiem handlowo-usługowym w całości stanowiącym przedmiot dzierżawy. Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zgodnie z art. 34  ust. 6, 6a i 6b ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Miejska może przyznać pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w odniesieniu do dzierżawców budynków użytkowych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku.

 

Radni nie zgłosili uwag i zapytań w tym punkcie.

 

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie bez uwag.

 

Uchwała Nr LX/659/2024 w powyższej sprawie została podjęta stosunkiem głosów: 17 gł.-za, 2 gł. – wstrzym. się. (uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 16)

 

Ad. 14

Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. (ul. Leśna/Towarowa)

 

Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,5986 ha  położona jest na terenie działalności produkcyjno-przemysłowej, drobnej wytwórczości, przetwórstwa, magazynów, składów, baz.

 

Radna Angelika Sosińska zapytała czy te nieruchomości w przeszłości nie były już zbywane,

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta, iż użytkownik wieczysty to użytkowanie wygasił i jest możliwość zbycia nieruchomości.

 

Komisje merytoryczne Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie bez uwag.

 

Uchwała Nr LX/660/2024 w powyższej sprawie została podjęta stosunkiem głosów: 15 gł.-za, 2 gł. – wstrzym. się, przy 2 gł. – nie oddanych. (uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 17)

 

Ad. 15

Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie nadania Statutu Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury.

 

Wprowadzenie zmian w statucie, pozwoli Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury na pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania z zewnątrz. Zgodnie art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej statut powinien określać przedmiot działalności ośrodka kultury. Statut nadaje organizator, wobec tego podjęcie uchwały rozszerzającej działalność ośrodka kultury jest konieczne i uzasadnione.

 Zmiana dotyczy rozszerzenia działalności w par. 8, poprzez dodanie punktu numer 5 o brzmieniu: 

„Ośrodek może pozyskiwać dochody z promocji na imprezach organizowanych przez NOK i z usług reklamowych.”

 

Komisje merytoryczne Rady nie opiniowały projektu uchwały, poza Komisją Finansów, która wydała opinię pozytywną.

 

Głos w sprawie projektu uchwały, zajęła Dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Pani Agnieszka Kubiak-Falęcka, która również odpowiedziała na pytania radnych Pana Michała Świokło, czy Pani Angeliki Sosińskiej

 

Ze względu na błąd urządzenia Przewodniczący Rady postawił wniosek o reasumpcję głosowania, który został przyjętyjednogłośnie: 19 gł. – za, (protokół głosowania stanowi załącznik nr 18).

 

Ponownie poddana pod głosowanie uchwała Nr LX/661/2024 w powyższej sprawie została podjęta stosunkiem głosów: 18 gł.-za, przy 1 gł. – wstrzym. się. (uchwała i protokół głosowania stanowią zał. nr 19)

 

Ad. 16

 Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.

 

Ze sprawozdaniami (zał. nr 20) Burmistrza Miasta nt. zadań realizowanych w Urzędzie Miejskim w styczniu 2024 roku, radni zapoznali się na spotkaniach swoich Klubów i indywidualnie

 

Ad. 17

 Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie od 30 stycznia 2024r. do 26 lutego 2024 r. odbyło się 6 posiedzeń stałych Komisji, oraz 1 Sesja Rady Miejskiej.

W tym okresie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz radni uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez zarządy osiedli, instytucje oraz stowarzyszenia działające na terenie miasta.

Przewodniczący Rady przypomniał  że składanie oświadczeń majątkowych radnych na koniec kadencji należy złożyć na dwa miesiące przed końcem kadencji tj. do dnia 29 lutego 2024 roku

Ad. 18

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radnie nie zgłosili interpelacji i zapytań pisemnych.

 

Ad. 19

Sprawy różne.

 

W tym punkcie porządku obrad radni zgłaszali różne pytania i uwagi, na które odpowiadał Burmistrz Miasta. Udzielone wyjaśnienia zostały przyjęte do wiadomości. Do rozpatrzenia i ewentualnej realizacji zostały przyjęte n/w sprawy:

 

 

     Przekazuję n/w sprawy, zgłoszone przez radnych na LX Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2024r., celem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi:

 

 1. Radny Michał Świokło, prosi:
 1.  o kontrole oraz interwencję  kierowców którzy parkują auta na chodnikach, szczególnie przy przejściach dla pieszych w bliskiej odległości od szkół.

 

 1. Radny Tomasz Reginis,zapytał:
 1. przy nowo powstającym osiedlu Dębowa/Pogodna/Leśna- dlaczego jest zasypany rów melioracyjny.

 

 1. Radna Justyna Paszkiewicz pyta:
 1. czy będą naprawiane uszkodzenia w nawierzchni, ulica Malewicza (dziury w jezdni).

 

 1. Radna Angelika Sosińska prosi:
 1. doświetlenie ulicy Bocznej;
 2. estetyka przejścia podziemnego przy PKP, czy będzie realizowana?

Dotyczy osiedla Okunin:

 1. Ulica Spokojna, przy przystankach autobusowych, prosi o zamontowanie ławki i koszy na śmieci, oraz doświetlić miejsce przy przystanku;
 1. o interwencję Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze względu na zakłócanie spokoju i porządku publicznego  przy sklepie monopolowym CORTEZ, oraz współpracy komisji z organem Policji. 

 

 1. Radny Adrian Zaremba, pyta:
 1. czy są plany rozmów z Nadleśnictwem Lasów Państwowych w Jabłonnie na temat inwestycji w Lasku Dębinka.

 

 

 1. Radna Agnieszka Kowalska prosi:
 1. o interwencją w sprawie parkujących samochodów i przyczep na parkingach miejskich;
 2. o interwencję w sprawie linii autobusowej prywatnego przewoźnika w sprawie dostępności i aktualizacji rozkładów jazdy.

 

 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 8 – Tadeusz Sosiński pyta:
 1. czy są już podjęte działania w sprawie zagospodarowania działek na osiedlu Okunin (porządku i przeniesienia Placu Zabaw).

 

W tym punkcie Radna Angelika Sosińska zgłosiła złożenie skargi na Burmistrza Miasta z art. 227 KPA, którego treść podała po zakończeniu sesji.

 

Ad. 20

Zamknięcie sesji.

 

Na tym Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski zamknął LX –Sesję Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 27 lutego 2024r. (godz. 13:38)

 

(Pełne treści wypowiedzi zostały zarejestrowane i utrwalone w systemie „Obrady Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim” „Relacje Online” nagranie z LX sesji RM kadencji 2018-2024: strona BIP UM Nowy Dwór Mazowiecki).

 

 

Wytworzył:
(2024-02-27)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2024-04-16 14:14:19)
Ostatnio zmodyfikował: