Zarzadzenie Nr 64/2003

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 64/2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 września 2003 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja trybun Stadionu Miejskiego” w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.) oraz art. 18 ust 1. pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z póź. zm.) a także zgodnie z umową nr 21/PI/2003 z dnia 04 czerwca  2003r. zawartą pomiędzy gminą (Zamawiającym) a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „BUDEX” s.c. (Wykonawcą), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję odbioru robót remontowych trybun Stadionu Miejskiego w składzie:

Jan Wieczorek            – przewodniczący

Marek Słomczyński          – członek

Zdzisław Bartkowski         – członek

Jacek Bednarz                – członek

Marian Kościelniak          – członek

 

§ 2

 

Komisja rozpocznie i zakończy swoje działanie w dniu 12 września 2003r. przedstawiając protokół odbioru do zatwierdzenia.

 

§ 3

 

Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-09-29 11:30:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-09-29 11:33:37)