Uchwała LIII/536/06

Uchwała Nr LIII/ 536 /06

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 23 października 2006r.

 

 

w sprawie: ustalenia zasad użyczania herbu Miasta.

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z póź. zm. ) oraz Uchwały Nr VI/50/03 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.

 

Ustalić zasady użyczania herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Traci moc Uchwała Nr XLIV/ 421 /06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie: ustalenia zasad użyczania herbu Miasta.

 

 

§ 3.

 

1.     Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2.     Uchwała wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Grażyna Nadrzycka

Załącznik do Uchwały Nr LIII/ 536 /06

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia  23 października 2006r.

 

 

Zasady użyczania herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 1.

 

Herb Miasta Nowy Dwór Mazowiecki określony jest Uchwałą Nr VI/50/2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 marca 2003r.  w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 2.

 

Herb i flaga miasta Nowy Dwór Mazowiecki mogą być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów władz – przez wszystkich mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego oraz osoby prawne, inne podmioty gospodarcze, instytucje charytatywne i społeczno – kulturalne, prowadzące działalność leżącą w szczególnym  interesie Miasta, wyłącznie w celach niekomercyjnych.

 

§ 3.

 

1.     Używanie bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu Miasta w celach komercyjnych, w szczególności herbu i flagi na przedmiotach, w tym przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczanie w znaku towarowym lub usługowym wymaga stosownego wystąpienia zainteresowanego podmiotu do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na używanie wraz z opisem  idei umieszczenia ( używania ) herbu.

 

2.     Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 następuje w drodze stosownej uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

3.     Zgoda Rady Miejskiej, o której mowa w ust. 2 stanowi podstawę do zawarcia przez Burmistrza Miasta umowy o wzajemnych prawach i obowiązkach wynikających z korzystania z herbu Miasta, a w szczególności warunki używania  bądź komercyjnego rozpowszechniania herbu i wysokości wnoszonych opłat.

 

§ 4.

 

Herb może być używany tylko w kształcie i proporcjach zgodnych z wzorem przyjętym w Statucie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2006-11-06 12:33:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2006-11-06 12:35:48)