Vsesja

*V sesja Rady Miejskiej

30 stycznia 2007r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej, podczas której komendanci: Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej oraz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawili informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie naszego miasta. Z raportu mł. insp. Tadeusza Beredy komendanta KPP dowiadujemy się że w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego nowodworska policja podejmowała różne przedsięwzięcia m.in. realizowała działania profilaktyczno-wychowawcze w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Systematycznie dokonywała eliminację rejonów zagrożonych według analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezwzględnie reagowała na wszelkie wykroczenia w rejonach służbowych, kontynuowała współpracę ze Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową i Służbą Ochrony Kolei. Poza tym została przedstawiona m.in. współpraca Sekcji Prewencji z samorządami, służbami oraz innymi instytucjami i organizacjami. Podsumowane zostały również działania w minionym roku i plany na 2007r.: Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, Sekcji Ruchu Drogowego, Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej.

Komendant Straży Miejskiej Piotr Rogiński przedstawił sprawozdanie z zadań wykonanych przez Straż Miejską w 2006r. oraz plany na bieżący rok. Ze sprawozdania wynika m.in., że nowodworscy strażnicy wykonali 228 przewozów osób niepełnosprawnych, 361 dokonali kontroli czystości i porządku, 16 razy zabezpieczali imprezy ogólnomiejskie, wylegitymowali ponad 2832 osób, pouczyli za wszelkiego rodzaju wykroczenia ponad 950 osób, pełnili wspólnie z funkcjonariuszami Policji ponad 190 służb. Uczestniczyli wraz z pracownikami OPS-u w rozwożeniu posiłków dla podopiecznych na terenie całego miasta przez okres trzech miesięcy (z uwagi na surową zimę). W trakcie kontroli targowiska zabezpieczali papierosy i alkohol bez polskich znaków akcyzy, które przekazali do Urzędu Celnego. Oprócz tego strażnicy ujęli poszukiwanego listem gończym, uczestniczyli w działaniach zabezpieczających miejsca z odnalezionymi materiałami wybuchowymi, dbali o bezpieczeństwo uczestników pielgrzymki kościelnej idącej ulicami miasta, udzielali pomocy zwierzętom, kontrolowali stan wód i wałów przeciwpowodziowych w trakcie zagrożenia powodzią, a także zapewniali bezpieczeństwo na wodzie podczas wspólnych patroli z WOPR-em. Z uwagi na zwiększające się potrzeby zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w każdej dzielnicy miasta, częstymi prośbami o interwencje w różnych sprawach, które przeszkadzają mieszkańcom planowane jest zwiększenie zatrudnienia w II kwartale br. o czterech strażników. Dodatkowe zatrudnienie pozwoli na zwiększenie liczby patroli w każdej dzielnicy oraz realizację programu ”zero tolerancji” czyli reakcji na nawet najdrobniejsze nieprawidłowości. Ponadto planowany jest zakup fotoradaru, blokad i radiowozu do przewozu osób nietrzeźwych.

Sprawozdanie z zeszłorocznej działalności przeciwpożarowej przedstawił mł. bryg. Andrzej Hiszpański Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Komendant zwrócił uwagę na różne zagrożenia pożarowe, w tym fakt istnienia na terenie naszego miasta zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z tym przeprowadzane są systematycznie kontrole, które mają pomóc wyeliminować wszelkiego rodzaju zagrożenia. W trosce o prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe naszego miasta oraz dzięki dobrej współpracy władz miasta z Komendą Powiatową PSP udało się wyposażyć straż w rozpieracz kolumnowy HOLMATRO, silnik zaburtowy MERCURY oraz sprężarkę tłokową.  

Nastąpiły zmiany w budżecie miasta na 2007r. Obecnie plan dochodów wynosi ogółem 79 047 198 zł, a plan wydatków 98 792 265 zł.

Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie przez miasto Nowy Dwór Mazowiecki  porozumienia z Powiatem Nowodworskim w przedmiocie przejęcia przez miasto zadania należącego do właściwości Powiatu, polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego na bazie Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Modlinie Twierdzy.

Radni uchwalili roczny program i zasady współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  Cele programu to: określenie i wprowadzenie ujednoliconych oraz czytelnych obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, które podejmując działania realizują zadania gminy wynikające z odrębnych przepisów, integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych oraz wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.  

Rada podjęła uchwałę w sprawie przyznania w ramach środków finansowych przekazanych na realizację określonego Umową o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju, w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, projektu „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” dotacji w kwocie 183 350 zł na rzecz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zatwierdzony został wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2007-2010. Plan przewiduje m.in. budowę sieci wodociągowych (ul. Górska, ul. Nowołęczna, ul. Okunin, ul. Bohaterów Modlina, ul. Forteczna, ul. Nowodworska, ul. Strażacka, ul. Spokojna, ul. Orzeszkowa, ul. Krzywa, ul. Kępa Nowodworska), budowę sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Górska, ul. Nowołęczna, ul. Spacerowa, ul. Forteczna, ul. Jana Nałęcza) oraz budowę studni głębinowej dla ujęcia w Modlinie wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem.

Zatwierdzone został również taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Od 1 marca 2007r. zamieszkujący budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym, gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych zapłacą za 1m3 wody 2,25 zł brutto, a za ścieki 3,74 zł brutto. Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego zapłacą odpowiednio 2,57 zł brutto za 1m3 wody i 4,42 zł brutto za 1m3 ścieków. Pozostałe przemysł i usługi za 1m3 wody zapłacą 2,57 brutto i 4,43 zł brutto za 1m3 ścieków.

Po wnikliwej analizie biorąc po uwagę wszelkie „za” i „przeciw” radni nie podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Poza tym radni uchwalili plan pracy Rady Miejskiej na 2007r. oraz przyjęli plany pracy na 2007r.: Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2007-01-24 14:04:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2007-02-05 16:09:03)