XI sesja Rady Miejskiej - zaproszenie

 

XI Sesja Rady Miejskiej.

 

 

W dniu 31 lipca 2007r. o godz. 10:00  odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu, sprawdzeniu prawomocności obrad, oraz  zatwierdzeniu porządku obrad, Radni przyjęli protokół z X Sesji Rady Miejskiej.

Podczas obrad Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007. Uchwała ta dotyczyła zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 1.122.821 zł Plan dochodów budżetu miasta na 2007 r. wynosi 80.584.015 zł. Plan wydatków budżetu miasta wynosi ogółem 99.861.168 zł.

Radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę Nr X/91/2007. Uchwałą tą wprowadzona została dotacja inwestycyjna w kwocie  200.000 zł dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup dwóch solanek i dwóch pługów  do zimowego utrzymania dróg.  Przyjęta  uchwała stanowiła uzupełnienie uchwały Nr X/91/2007

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie nabycia  na własność gminy gruntu stanowiącego własność osób fizycznych.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła zamiany gruntów Działka  nr 100 obrębu 8-10 jest niezbędna dla potrzeb rozbudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej m.in. budowa basenu i rozbudowa boisk. Współwłaściciele wyrazili zgodę na jej zbycie, a w ramach rozliczeń proponują zamianę nieruchomości na część działki nr 28 obrębu 9-01 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Radni przyjęli uchwałę o zmianie uchwały nr VII/62/07 z dnia 27 marca 2007 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

   W poprzedniej wersji uchwały do przyjmowania nieczystości płynnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki była uprawniona wyłącznie stacja zlewnia przy ul. Długiej. Przedsiębiorcy występujący do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych byli zobowiązani do przedstawienia umowy zawartej z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z.O.O. przy ul. Gen. Berlinga 100 w Nowym Dworze Mazowieckim na zrzut nieczystości do punktu zlewnego przy ul. Długiej. Jednak przedstawiciele Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim nie wyrażali chęci zawierania powyższych umów ze względu na nieprzystosowanie oczyszczalni ścieków do przyjmowania nieczystości o wysokim wskaźniku stężenia zanieczyszczeń zawierających jednocześnie środki dezynfekcyjne, co z uwagi na brak zbiornika uśredniającego miałoby niekorzystny wpływ na osad czynny oczyszczalni ścieków i przyczyniłoby się do zachwiania całego procesu technologicznego oczyszczania ścieków na oczyszczalni Południe.

W związku z powyższym należało zmienić ww. zapis uchwały i nie ograniczać przedsiębiorcom korzystania z usług stacji zlewnych innych oczyszczalni. Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, będą zobowiązani udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez dowolnie przez siebie wybraną oczyszczalnię ścieków.

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-07-23 16:45:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2007-08-13 09:12:30)