zarzadzenie 143/07

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  143 / 2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 listopada 2007 r.

                                                                                             

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2007.                                                                        

                                                                                             

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :                                                                

                                                                                             

§ 1

                                                                                             

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 zarządzeniem Nr 136/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 19 listopada 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.                                                                      

                                                                                             

§ 2

                                                                                             

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 zarządzeniem Nr 136/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 19 listopada 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.                                                                      

                                                                                             

§ 3

                                                                                             

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 uchwałą Nr XVI / 143 /2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.                                                                        

                                                                                             

§ 4

                                                                                             

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 uchwałą Nr XVI / 143 /2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.                                                                        

                                                                                             

§ 5

                                                                                             

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 zarządzeniem Nr 142/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 listopada 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.                                                                      

                                                                                             

§ 6

                                                                                             

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 zarządzeniem Nr 142/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 listopada 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.                                                                      

                                                                                             

§ 7

                                                                                             

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.                                    

 

Z up. Burmistrza

Jacek  Gereluk

Z-ca Burmistrza

                                                                                             

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-01-03 13:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-01-04 09:58:05)