Podatek leśny od osób prawnych

 


Podatek leśny od osób prawnych

 

Podstawa prawna:

·         ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821).

Wzór formularzy 

1.     Obowiązek podatkowy:

·         powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

·         należy zgłosić w ciągu 14 dni od zaistnienia faktu,

·         wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

2.     Termin składania deklaracji:

·         do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg wzoru  a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.

 

3.     Zwolnienia od podatku leśnego określa art. 7 ustawy o podatku leśnym. Podatnicy korzystający ze zwolnień również mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny.

4.     Wysokość podatku leśnego określa podatnik w deklaracji.

5.     Obliczony w deklaracji podatek leśny, podatnik wpłaca - bez wezwania – na rachunek Urzędu Miejskiego, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

6.     Ulgi:

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może:

 a)     odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty – podstawa prawna: art. 67a §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 201 ze zm.) przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek – podstawa prawna: uchwała Nr XVI/161/ 2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2016 r.

b)       odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki

- podstawa prawna: art. 67a §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja  podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

c)  umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. podstawa prawna: art. 67a pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 201 ze zm.)

 7.     Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta pok. 101, w godzinach: poniedziałek – 900 - 1700,

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 800 – 1600.

8.     Na zaległości podatkowe wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty, wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego, celem podjęcia czynności egzekucyjnych.

9.      Wpłat podatku można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim  

 

 

 

Wytworzył:
Lidia Bisialska
(2019-01-02)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-12-03 14:50:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2014-01-07 11:49:51)