XXXIV sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

XXXIV Sesja Rady Miejskiej odbyła się w czwartek 28 maja. W trakcie obrad Radni wysłuchali informacji nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta, funkcjonowania dziecięcych i młodzieżowych kół zainteresowań oraz stanu przygotowań do obchodów Dnia Dziecka.

Gościem Sesji był Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Tomasz Skrzeczyński oraz Dyrektor Funduszy Unijnych Krystian Szczepański. Ich obecność na Sesji związana była ściśle z pozyskaniem przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Głos zabrał Pan Tomasz Skrzeczyński. Poinformował, że ma zaszczyt przekazać potwierdzenie instytucji pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania ZWIK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko w Ramach Gospodarki Wodno Ściekowej. Na zadanie: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Podkreślił, że możliwość pozyskania środków na zadanie, którego wartość określono na 17 mln. 800 tys zł. (pozyskano 15 mln. 138,421,21 ) jest wielką sprawą dla miasta i podziękował prezesowi ZWiK Januszowi Dąbrowskiemu za wzorową współpracę w przygotowaniu tego projektu z WFOŚ. W ramach 5 konkursów było przygotowanych 41 projektów z czego tylko 8 uzyskało pozytywną ocenę. Projekt nowodworskiego ZWiK-u jako drugi na Mazowszu uzyskał potwierdzenie instytucji pośredniczącej. Teraz prace zmierzają do podpisania umowy i realizacji inwestycji. „Warto było podzielić się takim fachowcem” – podkreślił prezes WFOŚ zaznaczając, ze Prezes Dąbrowski był kiedyś pracownikiem Funduszu. Burmistrz Jacek Kowalski wyraził nadzieje ze to nie będą ostatnie takie środki dla miasta z WFOŚ.
W dalszej części obrad Radni wysłuchali szczegółowej informacji nt. funkcjonowania szkół w mieście oraz zakresu oferty zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań oferowanych uczniom.
Przedstawiający informację Naczelnik Wydziału Edukacji Jerzy Bziuk poinformował, że corocznie zwiększa się liczba godzin pozalekcyjnych. Działa w nich ponad 80 rożnych kół zainteresowań, z których korzysta ponad 2000 uczniów. We wszystkich placówkach działają świetlice. Z obiadów korzysta 800 dzieci z czego ok. 30 % stanowią posiłki dofinansowywane przez OPS.
Z informacji wynikało również, że na prace remontowe w placówkach oświatowych, w 2008 roku przeznaczono ponad 1 mln. 800 tys. zł.
Radny Włodzimierz Laur – Przewodniczący Komisji Komunalnej poinformował zebranych o przygotowanym przez Komisję planie termomodernizacji nowodworskich szkół. Zaznaczył, że roczne nakłady na CO to koszt ok. 800 000 tys. zł. Po termomodernizacji w kasie miejskiej powinno pozostać od 30 do 40 % oszczędności. Zaznaczył, że jeszcze w tym roku termomodernizacji powinny być poddane dwie placówki oświatowe, gdyż plan został zaakceptowany przez władze miasta. W najbliższym czasie komisja komunalna zasugeruje ich kolejność
W dyskusji podkreślono też bardzo dobrą współpracę miasta z placówkami oświatowymi a także z oddziałem powiatowym ZNP. Jego szefowa – obecna na sesji - Agata Bysłajew potwierdziła ten fakt, a także podziękowała burmistrzowi i radzie za dobre słowa. „To wasze decyzje powodują ze oświata nowodworska jest na odpowiednim poziomie. Chodzi tu także o komfort pracy nauczycieli – zaznaczyła.
Podczas majowej sesji Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
- zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
- uchylenia uchwały nr XXIX/301/08 w sprawie udzielania pomocy finansowej m.st. Warszawa na prowadzenie izby wytrzeźwień,
- uchwalenia lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
- zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Kopernika 33),
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych (ul. Przemysłowa),
- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku wielorodzinnym nr 366 przy ul. Obwodowej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią gruntu,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku wielorodzinnym nr 328 przy ul. 29 Listopada w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią gruntu,
Dla poprawienia warunków zagospodarowania działki Rada podjęła uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki przy ulicach Zakroczymskiej, Zacisze, Boh. Modlina i Mieszka I.
Na sesji podjęto też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Sprawa dotyczy opracowania dokumentacji w ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin, od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Graniczną. Jest to droga należąca do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na wykonanie dokumentacji samorząd miasta przekazał 100 tys. zł. Zostanie z tego pokryta część dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną. Projekt na dalszą część drogi do ul. Nowodworskiej jest już złożony w MZDW i czeka na realizację.
Dużo emocji było w dyskusji nad punktem dotyczącym wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego (ul. Paderewskiego). Wątpliwości budziły operaty szacunkowe i informacje nt. stanu technicznego nieruchomości. Dokumenty pochodziły z 2007 roku i zdaniem radnych nie odpowiadają stanowi obecnemu tego budynku.
Przewodniczący Rady zapewnił o dobrych intencjach władz miasta i poinformował, że budynek będzie przeznaczony na mieszkania socjalne dla osób mieszkających w zagrożonych zasobach. Ostatecznie została powołana komisja, która oceni stan techniczny nieruchomości i wynegocjuje cenę. Radni przychylili się do propozycji i podjęli uchwałę w tej sprawie.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-06-09 14:16:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-06-09 14:17:26)