XLI sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

Podatki  i budżet miasta na 2010 rok

Nowe stawki podatkowe oraz debata nad projektem budżetu na przyszły rok to główne tematy XLI Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim jaka odbyła się 30 listopada br. W trakcie obrad nie zabrakło też kilku miłych akcentów.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski oddał głos Prezesowi Nowodworskiego Polskiego Czerwonego Krzyża Panu Marianowi Wasierzyńskiemu. Jego wizyta związana była z wyróżnieniem jakie z okazji  90-lecia PCK otrzymał Burmistrz Miasta Jacek Kowalski.  Pamiątkowy medal z okazji jubileuszu został mu nadany przez Prezesa Zarządu Głównego PCK Andrzeja Podsiadłę. Burmistrz złożył podziękowania za nadane odznaczenie w imieniu całego samorządu podkreślając, że jest to odznaczenie nie tylko dla niego, ale też dla radnych i urzędników, bez których ta pomoc byłaby niemożliwa. Powiedział też, że PCK to organizacja, która robi bardzo dużo dla ludzi i często pozostaje w cieniu. Na ręce prezesa złożył gratulacje i podziękowania za ogrom pracy jaki wykonuje organizacja na rzecz społeczności lokalnej i wraz z Przewodniczącym Rady przekazał skromny upominek na rzecz PCK.
W dalszej części posiedzenia radni zapoznali się z informacją nt. realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Miejskiego Programu Gospodarki Odpadami. Burmistrz Jacek Kowalski zaznaczył, że w obliczu prac przyszłym budżetem WPI jest dokumentem szczegółowo analizowanym i na bieżąco uzupełnianym. Ponadto na początku przyszłego roku odbędzie się coroczna aktualizacja dokumentu.  W punkcie dot. gospodarki odpadami radni zauważyli, że miasto robi dużo rzeczy, które wpływają na realizację programu. „Praca Wydziału Gospodarki Komunalnej w tym zakresie jest dobra”– podkreślili.
Podczas Sesji ustalono nowe stawki podatkowe na rok 2010. Szczegółowa informacja dotycząca stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych i nowych kategorii opłaty targowej dostępna będzie na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl w dziale podatki i opłaty.
W trakcie obrad radni debatowali nad przedstawionym przez burmistrza projektem budżetu miasta na przyszły rok. Podkreślili zgodnie, że jest to dobry budżet, dynamiczny i w ujęciu globalnym odzwierciedlający wszystkie potrzeby miejskie. Radny Marek Olszewski poprosił aby przy rozpatrywaniu dokumentu zapomnieć o gminie dzielnicowej. Zwrócił też uwagę, że jest to budżet odważny, który jeszcze nigdy dotychczas nie przekroczył 100 mln. zł. „Budżet to nie są pobożne życzenia składających wnioski. To dokument opierający się na realiach, prognozach i rzetelnych wyliczeniach . One wszystkie są w tym budżecie a znając rzetelność i solidność pana burmistrza i pani skarbnik jestem spokojny o jego realizację” - powiedział w trakcie debaty budżetowej radny Jerzy Plackowski. Głosowanie nad dokumentem odbędzie się na kolejnej sesji.
W trakcie obrad podjęto uchwały dot. zmian w budżecie miasta, zwolnień z w podatku od  nieruchomości na 2010 rok, udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim, przystąpienia miasta do programu „Kompetentny urzędnik – sprawny samorząd – szkolenia dla pracowników samorządowych w ramach PO Kapitał Ludzki. Zaakceptowany został też program stypendialny dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
W związku z odwołaniem przewodniczącego zarządu osiedla nr 1 zarządzono wybory uzupełniające do tego organu w terminie do  31 grudnia br. Burmistrz miasta został zobowiązany do ustalenia terminu zebrania.
Na Sesji obecne były także przedstawicielki Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek, które złożyły na ręce Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta podziękowania za pomoc w zorganizowaniu obchodów jubileuszu organizacji i odczytały treść wyróżnienia: „Członkinie Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek składają serdeczne podziękowania Przewodniczącemu Rady Krzysztofowi Bisialskiemu i Burmistrzowi Miasta Jackowi Kowalskiemu za wspieranie działań i zabiegów stowarzyszenia. Dzięki Państwa pomocy możemy realizować nasze plany, w wyniku których nam kobietom dotkniętym chorobą nowotworową powraca nadzieja na powrót do zdrowia oraz chęć do odnajdywania sensu życia”. 
W sprawach różnych radni wysłuchali informacji nt. prac na cmentarzu żydowskim zmierzających do ogrodzenia terenu nekropolii (prace ruszą na wiosnę od strony  ul. Akacjowej). Jak powiedział burmistrz, od kilku miesięcy miasto ma kontakt z przedstawicielami grupy osób narodowości żydowskiej, która kiedyś mieszkała w Nowym Dworze. Na chwilę obecną w USA i Izraelu założono fundację, która zbiera środki na ogrodzenie cmentarza i zabezpieczenie terenu oraz postawienie na nim memoriału. Podkreślił, że te kontakty nie mają nic wspólnego ze zmianą własności gruntów i nieruchomości.
Radnych interesowały też m.in.:
- nieplanowane wyłączenia energii elektrycznej w Twierdzy Modlin i związane z tym problemy (burmistrz obiecał wyjaśnić sprawę w zakładzie energetycznym),
- czy podczas uroczystego otwarcia lodowiska dzieci z miasta będą miały możliwość darmowego korzystania ze ślizgawki o co wnioskowała Komisja Kultury (ustalono, że dzieci z NDM przez 3 godziny będą tego dnia miały wejście gratis). Jak powiedział burmistrz warunki pogodowe spowodowały konieczność kolejnego przesunięcia terminu otwarcia ślizgawki. Otwarcie będzie w 19 grudnia o godz. 16:00. 
- sprawa spalonego samochodu przy wyjeździe z miasta (sprawą usunięcia wraku zajmuje się Straż Miejska i wymaga to czasu),
- ustawienie nowych tablic z rozkładami jazdy (pisma do przewoźników już zostaną wysłane i w niedługim czasie te tablice powinny w mieście stanąć). 
Na koniec Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski podziękował za wszystkie zaproszenia na spotkania wigilijne jakie otrzymał.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-12-02 12:10:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-12-02 12:16:23)