LV / 490 /2010

 Uchwała Nr LV / 490 /2010

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia  28 września  2010 r.
 
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.:
1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2010 r. o kwotę  3.861.878,60 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 r.  o kwotę  4.842.944,60 zł.
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 109.106.417,32 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie:  92.208.736,60 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 16.897.680,72 zł.
§ 2.
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2010 r. o kwotę  2.679.215,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 r.  o kwotę  3.660.281,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.059.754,00 zł,
2) zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę   930.345,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  1.619.461,00 zł.
2) zwiększa się wydatki majątkowe  o kwotę  2.729.936,00 zł.
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  143.139.506,32 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 89.033.678,60 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie : 54.105.827,72 zł.
§ 3.
Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych  i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7.
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
 
Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-09-30 15:20:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-10-01 08:58:31)