Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Uchwała Nr I/     /10
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia ………………… 2010r.

 w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

 

 Na podstawie art. 19, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.   o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. )     – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Stwierdza, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej      w Nowym Dworze Mazowieckim wybrani zostali:

1. ...........................

2. ............................

3. ....................................

 

§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 11:44:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 12:24:38)