Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała Nr I/     /10

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia ………………………2010r.

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

 Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :

§ 1.

 Stwierdza, że w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Miejskiej   w Nowym Dworze Mazowieckim wybrany został ………………………………………. .

 § 2.

 Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

 § 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                  Prowadząca Obrady 

                                                                Radna Krystyna Kocan

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 12:07:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2010-11-29 12:24:21)